PROVOZNÍ ŘÁD

 1. V CELÉM AREÁLU PLATÍ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU (ZÁKON 361/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
 2. PLOCHA AREÁLU MYCÍCH BOXŮ A VYSAVAČŮ JE POVAŽOVÁNA ZA ÚČELOVOU POZEMNÍ KOMUNIKACI S NEVEŘEJNÝM PŘÍSTUPEM.
 3. VSTUP A VJEZD NA PLOCHU JE POVOLEN POUZE ZÁKAZNÍKŮM MYCÍCH BOXŮ NEBO VYSAVAČŮ, PŘÍPADNĚ SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.
 4. VJEZD DO AREÁLU JE POVOLEN POUZE VOZIDLŮM DO 3,5T
 5. PROVOZNÍ DOBA:   MYCÍ BOX Č.1, 2, 3, 4  A VYSAVAČE    PO – NE   06:00 –  22:00 HOD.
 6. MIMO PROVOZNÍ DOBU MYCÍCH BOXŮ NEBO VYSAVAČŮ JE ZAKÁZÁNO POBÝVAT V AREÁLU.
 7. V CELÉM AREÁLU MYCÍCH BOXŮ JE ZAKÁZÁNA REPRODUKCE HLASITÉ HUDBY. ZÁKAZNÍCI JSOU POVINNI ZDRŽOVAT SE HLASITÝCH ZVUKOVÝCH PROJEVŮ A RESPEKTOVAT PROVOZNÍ ŘÁD.
 8. VYČKÁVACÍ MÍSTA NA MYTÍ VOZIDEL V MYCÍCH BOXECH JSOU PRO PŘÍPAD PLNÉHO VYUŽITÍ VŠECH BOXŮ UMÍSTĚNA V AREÁLU MYCÍCH BOXŮ A JSOU NA PLOŠE VYZNAČENA.
 9. CHODCI JSOU POVINNI CHODIT PO OKRAJÍCH POJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ.
 10. ZÁKAZNÍCI MYCÍCH BOXŮ A VYSAVAČŮ JSOU POVINNI DBÁT OPATRNOSTI PŘI PŘÍSTUPU NA A POHYBU PO AREÁLU A ROVNĚŽ JSOU POVINNI NEOHROŽOVAT TŘETÍ OSOBY A/NEBO NEPOŠKODIT JEJICH MAJETEK NA PLOŠE.
 11. PO UKONČENÍ PROCESU MYTÍ, NEBO VYSÁVÁNÍ, UVOLNĚTE MYCÍ BOX, NEBO PROSTOR VYSAVAČE DALŠÍMU ZÁKAZNÍKOVI. I VY JEDNOU MŮŽETE ČEKAT VE FRONTĚ.
 12. PROVÁDĚNÍ JAKÝCHKOLI OPRAV VOZIDEL NA PLOŠE JE MOŽNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU PROVOZOVATELE AREÁLU.
 13. PŘÍSNÝ ZÁKAZ MYTÍ MOTORŮ A JEJICH DÍLŮ A SOUČÁSTÍ POD POKUTOU 50.000,- Kč. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO ZÁKAZU BUDOU NÁSLEDNÉ NÁKLADY ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY A JEJICH ODSTRANĚNÍ VYMÁHÁNY.
 14. ZÁKAZ MYTÍ INTERIÉRŮ A NÁKLADNÍCH PROSTOR VOZIDEL.
 15. ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍ CHEMIE, PĚNOVÉ HOUBY A JINÝCH PROSTŘEDKŮ.
 16. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁKAZU, MŮŽE BÝT PROVOZ MYCÍHO BOXU OKAMŽITĚ ZASTAVEN A TO BEZ NÁHRADY.
 17. AREÁL MYCÍCH BOXŮ JE SLEDOVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM 24/7
 18. ZÁKAZ SKLÁDKY A PONECHÁVÁNÍ ODPADU, KTERÝ NEPATŘÍ ANI DO ODPADNÍ NADOBY POD POKUTOU 50.000,- Kč
 19. ZÁKAZNÍCI MYCÍCH BOXŮ A VYSAVAČŮ JSOU POVINNI NEZNEČIŠŤOVAT PLOCHU A ZEJMÉNA ZAMEZIT ÚNIKU ROPNÝCH PRODUKTŮ. PŘI ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU ROPNÝCH PRODUKTŮ JE OSOBA, KTERÁ TOTO ZJISTÍ POVINNA ÚNIK NAHLÁSIT PROVOZOVATELI MYCÍCH BOXŮ SPOLEČNOSTI GLOBAL LEASE, S.R.O. NA TEL. ČÍSLO +420739220033
 20. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POŽÁRU NEBO ÚNIKU ROPNÝCH PRODUKTŮ U AUTOMOBILU ZÁKAZNÍKA NEBO U CIZÍCH VOZIDEL JSOU ZÁKAZNÍCI MYCÍCH BOXŮ A VYSAVAČŮ POVINNI TOTO NEPRODLENĚ HLÁSIT PROVOZOVATELI MYCÍCH BOXŮ SPOLEČNOSTI GLOBAL LEASE, S.R.O. NA TEL.ČÍSLO +420739220033
 21. PROVOZOVATEL JE ODPOVĚDNÝ ZA OSVĚTLENÍ A SJÍZDNOST PLOCHY.
 22. VOLNÉ POBÍHÁNÍ ZVÍŘAT NA PLOŠE NENÍ DOVOLENO.
 23. OSOBA ODPOVÍDAJÍCÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU: PETR SUCHARDA, GLOBAL LEASE, S.R.O., TEL. +420739220033

V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE KONTAKTUJTE SPOLEČNOST GLOBAL LEASE, S.R.O. NA TEL. ČÍSLO +420739220033, KONT.OSOBA PETR SUCHARDA

DĚKUJEME VÁM, ŽE DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD A PŘEJEME ŠŤASTNOU CESTU!!

NERESPEKTOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU MŮŽE BÝT DŮVODEM PRO VYKÁZÁNÍ Z AREÁLU MYCÍCH BOXŮ.

Jakékoli další informace týkající se provozu plochy je možné získat u zástupce společnosti, nebo na našich webových stránkách samoobslužných mycích boxů www.globalcarwash.cz, kde najdete aktuální kontaktní informace.